Sociaal akkoord kleding- en confectie 2019 - 2020

Een akkoord werd bereikt tussen de sociale partners inzake de invulling van de maximale loonnorm van 1,1% voor de periode 2019 – 2020.

ABVV wou enkel verhoging in brutoloon en wou niet spreken over ondernemingsakkoorden met toekenning van nettovoordelen. ACV/ACLVB zijn wel voorstander van nettovoordelen, gelet op wat er maar overblijft van een verhoging van het brutoloon met 1,1%.

Naast de koopkracht hadden de vakbonden eisen over de tijdelijke werkloosheid, de fietsvergoeding, de kilometerdrempel, een bijkomende dag anciënniteitsverlof, landingsbanen, stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag, bijkomende vormingsinspanningen …

Na moeilijke onderhandelingen werd op 26 juni 2019 een akkoord bereikt. Overzicht van de meest concrete nieuwe en verlengde afspraken

Koopkracht:

  • De effectieve lonen en wedden worden verhoogd met 0,85%
  • Het werkgeversaandeel in de maaltijdcheque wordt verhoogd met 0,50 euro. De nominale waarde van de maaltijdcheque bedraagt op sectorniveau dan 4,30 euro.

In de ondernemingen waar deze verhoging met 0,50 euro niet onder de vorm van maaltijdcheques kan worden toegekend omdat het maximum toegelaten bedrag van 8 euro zoals voorzien in de socialezekerheidswetgeving reeds bereikt is moet een gelijkwaardig voordeel toegekend worden.

Stelsel Werkloosheid met Bedrijstoeslag (SWT) en landingsbanen

De sectorale SWT-stelsels worden maximaal verlengd tot 30 juni 2021. “Maximaal” betekent dat de minimumleeftijd voor SWT met 40 jaar loopbaan, SWT met 35 jaar loopbaan en zwaar beroep en SWT met 33 jaar loopbaan en nachtarbeid vanaf 1 januari 2019 op 59 jaar blijft. Indien de werknemer de voorwaarden inzake loopbaan of zwaar beroep of nachtarbeid niet vervult, blijft de minimumleeftijd 62 jaar.

Voor de landingsbanen wordt tot eind 2020 de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een 4/5de betrekking en op 57 jaar voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking indien de voorwaarden inzake lange loopbaan en zwaar beroep vervuld zijn.

Tijdelijke werkloosheid

Vanaf 1 januari 2020 worden de opleg door de werkgevers en de tussenkomst door het Sociaal Fonds bij tijdelijke werkloosheid verhoogd van 3 euro naar 4 euro voor de eerste 35 dagen tijdelijke werkloosheid van een kalenderjaar en van 2 euro naar 3 euro voor de daaropvolgende 35 dagen tijdelijke werkloosheid van dat kalenderjaar.

Fietsvergoeding

Een fietsvergoeding van 0,10 euro per kilometer voor de afstand woon-werkverkeer wordt ingevoerd vanaf 1 september 2019.

De leden van Creamoda vinden de akkoorden van sociale vrede voor arbeiders en bedienden in Members Only.

x

Leden login

Creamoda
Leden Login

Word lid

DRAWY IP PLATFORM

Lid in de kijker